Adatkezelési Irányelvek
vásárlóink, érdeklődőink és hírlevélre feliratkozóink részére
Érvényes: 2018. május 25-től

 1. Adatkezelő meghatározása:
  Az adatkezelő típusa: gazdasági társaság
  Adatkezelő neve: Herbatea Manufaktúra Kft.
  Adatkezelő képviselője: Ulicsák Tamás ügyvezető
  Adatkezelő székhelye: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9
  Adatkezelő nyilvántartója: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-144894
  Adatkezelő adószáma: 23173523-2-13
  Adatkezelő weboldala: www.herbatea-manufaktura.hu
  Adatkezelő e-mail címe: info@herbatea-manufaktura.hu
  Adatkezelő telefonszáma: +36 70 594 2860
  Az adatkezelés helye:
  • 2624 Szokolya, Hársfa utca 9

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 1135454

 1. Bevezetés
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Herbatea Manufaktúra Kft. (továbbiakban Herbatea Manufaktúra Kft.) adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
  Adatkezelés alatt az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítését kell érteni.
  Adatkezelő pedig az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Személyes azonosításra alkalmas adatokon azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtünk és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, azaz ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
  A Herbatea Manufaktúra Kft. számára kiemelt fontosságú cél a vevői, valamint a Herbatea Manufaktúra Kft. weboldal látogatói, valamint a Herbatea Manufaktúra Kft. termékei, vagy tevékenysége iránti érdeklődők (mindannyian: érintettek) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Herbatea Manufaktúra Kft. elkötelezi magát az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. A Herbatea Manufaktúra Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
  A Herbatea Manufaktúra Kft figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 1. Az adatkezelés célja
  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  A Herbatea Manufaktúra Kft. adatkezelésének céljai
 2. a herbatea-manufaktura.hu oldalon történő vásárlás biztosítása és a kezdeményezett megrendelések teljesítése
 3. a gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelés (pl: számlázás, adóbevallási kötelezettségek teljesítése)
 4. A Herbatea Manufaktúra Kft. -vel jogviszonyba került érintettekkel szembeni esetleges igényérvényesítés, és az érintettek igényérvényesítései

Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyen keresztül az érintettek által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalon, a vásárlás folyamán feliratkozók részére küld hírlevelet.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó elvek
  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően.
  • Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése és kezelése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges.
  • Pontosság: A Herbatea Manufaktúra Kft. a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére.
  • Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz a Herbatea Manufaktúra Kft. annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges.
  • Korlátozott tárolhatóság: A Herbatea Manufaktúra Kft. az adatok tárolása során törekszik csak a lehető legszükségesebb ideig történő megőrzésre
  • Integritás és bizalmas jelleg: A Herbatea Manufaktúra Kft. a személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát.
  • Elszámoltathatóság: A Herbatea Manufaktúra Kft. törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására, ellenőrizhetőségére
  • Tájékoztatás: Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, az érintettektől biztosítjuk, hogy a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
  • A Herbatea Manufaktúra Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A Herbatea Manufaktúra Kft. a véletlen vagy szándéka ellenére tudomására jutott különleges személyes adatokat nem gyűjti, nem kezeli, nem hozza nyilvánosságra, azokat az érintett tájékoztatása mellett az észlelést követően azonnal megsemmisíti.
  • Egyebekben a Herbatea Manufaktúra Kft. a véletlen vagy szándéka ellenére tudomására jutott különlegesnek nem minősülő személyes adatokat sem gyűjti, vagy kezeli, illetve hozza nyilvánosságra főszabály szerint, és azokat az észlelést követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, kivéve, ha azok kezeléshez az érintett az Herbatea Manufaktúra Kft. tájékoztatását követően a fenti határidőben kifejezetten hozzájárul.
  • Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.
 2. Az adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, az adatkezelés jogalapja
  Az Herbatea Manufaktúra Kft. az érintettek adatainak kezelését adatkezelési célonként eltérően végzi. Az, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az függ az adatgyűjtés céljától.
  5.1. a vásárlás biztosítása és a megrendelések teljesítése
  Amikor látogatóink herbatea-manufaktura.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan esetek, amikor a Herbatea Manufaktúra Kft. által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik az érintettek bizonyos személyes adatainak (például név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) megadása, illetve elküldése.
  Ha ön a herbatea-manufaktura.hu weboldalát meglátogatja, az Herbatea Manufaktúra Kft. az ön gépén cookie-ban (sütiben) tárolja az ön – személyéhez nem köthető, anonim- azonosítóját, amely ahhoz szükséges, hogy a weboldal újbóli meglátogatásakor a böngészést folytathassa.
  A weboldal bizonyos vásárlási funkcióinak használatához, a vásárláshoz, a termék kifizetésének azonosításához, annak kiszállításához és az arról való tájékoztatáshoz és kapcsolatfelvételéhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni: név, szállítási cím, számlázási cím, ha eltér a szállítási címtől, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
  Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén és az Herbatea Manufaktúra Kft. által működtetett weboldalak Webonic. tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
  Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő webáruház tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Webonic. tárhelyszolgáltató szerverén található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.
  Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.
  A rendelkezésre bocsájtott adatok közül az Herbatea Manufaktúra Kft. a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnerének (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat adja át, abból a célból hogy a teljesítés eredményesen megtörténhessen: név, szállítási cím, számlázási cím telefonszám, e-mail cím. Az ilyen esetekben a továbbított adatok kezelésére a partner adatkezelési szabályzata az irányadó, azzal, hogyha adatai törlése felől intézkedik az Herbateánál, mi biztosítjuk adatai törlését a továbbított adatok címzettjeinél is.
  Az Herbatea Manufaktúra Kft. felhívja az érintett figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatást teljesítése érdekében megadott adatokat a feladott küldeményen szükségszerűen feltünteti azt ezáltal a teljesítés érdekében eljáró személyek részére megismerhetővé teszi.
  Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

5.2. jogi kötelezettségek teljesítése
A különböző adó és számviteli és egyéb jogszabályoknak eleget téve a Herbatea Manufaktúra Kft. köteles begyűjteni minden adott vásárláshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat: név, lakcím, székhely, adószám.
Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.
A fenti személyes adatok a vásárlást igazoló papíralapú számlán történő megjelenése esetén a társaság székhelyén zárható, tűzálló, és vízbetöréstől védett szekrényben kerülnek tárolásra.
Az adatok a Herbatea Manufaktúra Kft. a könyvelést végző és ellenőrző személyeknek (mint adatfeldolgozók) továbbá a NAV és az arra feljogosított hatóságok részére kerülnek továbbításra. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Herbatea Manufaktúra Kft. -t, az jogszabályi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben az adatok vásárlást igazoló olyan papíralapú számlán is megjelennek, melyet a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnernek kell az érintettnek kézbesíteni (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak), akkor a Herbatea Manufaktúra Kft. gondoskodik a dokumentum olyan módon történő csomagolásáról, mely az érintett kivételével megakadályozza annak megismerhetőségét. A számla ilyen módon történő átadása nem minősül adattovábbításnak, mivel az adat megismerhetősége harmadik személynek nem lesz biztosított.
A teljesítésről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ának rendelkezése szerint 8 évig őrizzük meg, azt követően – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – az elektronikus számlák törlésre, a papír alapú számlák megsemmisítésre kerülnek, melyek naplófájlban és jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, mely alapján az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.
5.3. jog és igényérvényesítés
A Herbatea Manufaktúra Kft. a vele jogviszonyba kerülő érintettek adatait abból a célból is kezeli, hogy esetleges érintettekkel szembeni kár, vagy más igény érvényesítése, vagy jogvita estén a Herbatea Manufaktúra Kft. igényeit a megfelelő érintettel a szükségessé váló kommunikációs csatornákon érvényesíteni tudja, vagy a vele szemben érvényesített igényt azonosítani tudja. Ehhez szükségszerűen az alábbi adatokat kezeli: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén és a Herbatea Manufaktúra Kft. által működtetett weboldalak Webonic. tárhelyszolgáltató és E.N.S. Zrt. adatfeldogozók szerverein kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
Adattárolás az adott jogviszony (pl.: vásárlás) megszűnését (pl.: teljesítéssel, azaz áruátvétel) követő 5 évig, vagy az adatkezelő tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Webonic. tárhelyszolgáltató található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.
Az adatok az igényérvényesítéssel érintett személyek részére (behajtóiroda, ügyvéd, bíróság stb.) részére kerülhetnek továbbításra, abban az esetben, ha az eljárás azt szükségessé teszi.
Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.
Amennyiben az igényérvényesítési eljárás során az adatok papír alapú dokumentumba kerülnek, a dokumentumok a társaság székhelyén zárható, tűzálló, és vízbetöréstől védett szekrényben kerülnek tárolásra, melyek a tárolási idő lejártával jegyzőkönyvben rögzített módon kerülnek megsemmisítésre.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdekének érvényesítése, mivel ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ez esetben az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.
5.6. Az adatfeldolgozás
Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Az adatfeldolgozás információs rendszerrel történik.

Adatfeldolgozók:

• az adatkezelő
• a Webonic. tárhelyszolgáltató, aki a webáruház rendszer segítségével lehetőséget biztosít az adatok megadására, azokat feldolgozza és tárolja, az adatokhoz pedig az adatkezelő részére hozzáférést biztosít az adatkezelő megbízásából
• a Herbatea Manufaktúra Kft. könyvelési feladatait ellátó személy, aki az adó és számviteli jogszabályoknak megfelelően végzi az adatok kezelést az adatkezelő megbízásából

5.7. Adatbiztonság
Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
Amint a személyes adatok a Herbatea Manufaktúra Kft. informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Herbatea Manufaktúra Kft. Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a Herbatea Manufaktúra Kft. minden dolgozója, munkatársa felelős.
A műszaki intézkedések között szerepelnek a szerver megfelelő védelmi mechanizmusai, az adminisztrációs intézkedések között szerepel a hozzáférések jelszóval való védelme, a jogosultágok megfelelő időszakonkénti felülvizsgálata. További kontrollmechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése, valamint a harmadik féllel kötött olyan megállapodás, amely kötelez a vonatkozó jogszabályok betartására. Már szolgáltatásaink kialakításakor figyelmet fordítunk a megfelelő adatvédelmi biztosítékok beépítésére.
Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet az info@herbatea-manufaktura.hu címre
Az adatokat a Herbatea Manufaktúra Kft. megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
5.8. Tájékoztatás
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
5.9. Adatok módosítása, törlése
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett annak törlését kéri, amennyiben az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett a személyes adatainak törlést bármikor kérheti, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a törlésnek eleget tenni.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
5.10. Az előzetes tájékoztatásának követelménye
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint, az adatkezelés nyilvántartási száma információk nyilvánosságra hozatalával is.
5.11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu